ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005 ಅನ್ನು ಸಂಸತ್ತು 15 ಜೂನ್ 2005 ರಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. "ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು" ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಕಾಯಿದೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತಾ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು(ನ್ಯಾಕ್) ಕಾಯಿದೆಯಡಿ "ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ, 2005' ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005 (2005 ರ 22) ಅನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಮತ್ತು 2005 ರ ಜೂನ್ 15 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸತ್ತು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವು ಒದಗಿಸುವ ನಿಧಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ, ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅದರ ಕಾಯಿದೆಯ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ (ಅಂದರೆ 15 ಜೂನ್ 2005 ರಂದು), ಇತರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ 100/120 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005 ರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪಿಐಒ) ಎಂದು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಅವರು ಕಾಯಿದೆಯು ಎದುರು ನೋಡುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳುwww.naac.gov.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

  • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪಿಐಒ): ಡಾ.ವಾಹಿದುಲ್ ಹಸನ್, ಹಿರಿಯ ಸಿಪಿಒ, ಅವರು 2017 ರ ಜನವರಿ 19 ರಿಂದ ನ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿ-ಅಂಚೆ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಫ್‌ಎಎ): ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್. ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್, ಸಲಹೆಗಾರರು, 2017 ರ ಜನವರಿ 19 ರಿಂದ ನ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ. ವಿ-ಅಂಚೆ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ಎರಡನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಸ್‌ಎಎ): ನಿರ್ದೇಶಕರು, 19 ನೇ ಜನವರಿ, 2017 ರಿಂದ ನ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ. ವಿ-ಅಂಚೆ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪಾತ್ರ: ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ ಕಾಯಿದೆಯನ್ವಯ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ